இருத்தல் என் சுதந்திரம்

செவ்வாய், 25 ஜனவரி, 2011

இயல்பற்றிருத்தலின் சாத்தியம்

செவ்வாய், 25 ஜனவரி, 2011

அதீத பிரயத்தன முயல்தலுக்குப் பின்னும்

இன்னும் என் கைப்பிடிக்குள் சிக்கிவிடாதிருக்கிறது

மனம் என்னும் மாயத்திரள்

கட்டளைக்கு கீழ்படிதல் என்னுமியல்பற்று

தன்னுள் வசப்படுத்தி அதன் பாட்டில்

என்னை இழுத்தலைதலில் அதற்கிருக்கும் தனிப்பட்ட

பிரியத்தைக் காண்கிறேன்

இருத்தல் மீது விருப்பைச் சொரிவதும்

முட்தரைகளில் என்னை உலாவ விடுவதும்

அதன் ஆசைகளில் ஒன்றென்று மொழிதலின் சாத்தியம்

பெருக்கெடுத்துக் கொண்டேயிருக்கிறது

ஈக்கிலில் சுருக்கிட்டுப்பிடித்த வேலி ஓணானை

கொண்டாடும் குழந்தைகளின் தெருக்களை

ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் மனிதர்கள்

வனாந்தர வெளிகளின் கற்பாறைகளில் என் எழுத்துக்கள்

பொறிக்கப்படுகின்றன

முற்றுமிழந்திருத்தல் என்பது இரவுகளில் மட்டுமே

வசப்பட்டிருக்கிறது

ஊர்கள் எரிந்து மணக்கும் சாம்பல் முகடொன்றுக்குள்

என்னை ஒருவன் புதயலாய்த் தோண்டுகிறான்

நான் இன்னும் நானாக இருக்கிறேன் என்னும்

மாயைக்குள் இருந்து அவன் விடுபடவில்லை

எப்போதோ எரிந்து போன நான்

அவனிடம் நழுவி சாம்பலாய்

காற்றில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன்

0 comments:

கருத்துரையிடுக

 
◄Design by Pocket